top of page

yönetim danışmanlığı

 

Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak, şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Yönetimlerde farkındalığın geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılmasına yönelik vizyon çalışmalarında ortak aklın ve değişime önce düşünsel olarak hazırlanmanın önemi büyüktür. Konfor alanına dokunduğumuz her düzeydeki çalışanın konuyu içselleştirmesi;  süreçleri geliştirme ya da değiştirmeye yönelik adımlar açısından çok önemlidir.

Hızla sürekli yenilenen çalışma yaşamı ve küresel rekabet ortamı, tüm iş kollarında da değişim ve dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu durumda, firmanın bütünü ile ilgili kararları sadece içeriden bakarak vermek yerine, dış çevre koşullarının da objektif ve profesyonel bir dış göz tarafından analiz edilerek, yeni fırsatların ve tehdit edici unsurların varlığının araştırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Firmaların karlılık ve büyümelerini geliştirip, güçlendirebilmek ve devamlılığı sağlayabilmek için;

 • Uygulanabilir gerçekçi stratejiler geliştirmeleri,

 • Dış dinamiklerin etkisindeki gelişmelerin yönünü öngörebilmeleri,

 • İhtiyaçlarını zamanında belirlemiş olmaları,

 • Bilgi teknolojilerini doğru kullanabilmeleri; tüm bunları gerçekleştirecek insan kaynağına ve organizasyon yapısına sahip olmalarını gerektirir.

 

Tüm bu çalışmalar için, operasyonel deneyimlerini  akademik bilgi birikimi ve kariyerleri ile destekleyen; teknoloji ve güncel gelişmeleri yakından takip eden deneyimli danışmanlarımız uzmanlık alanlarıyla yanınızda olacaktır.

 

 Değerlerimiz 

 

Kalite: İş ortaklıklarımızın beklentilerini aşan, gördüklerinde “İşte kalite!” dedirten çözümler.

Yenilikçilik: İş ortaklarımızı “İzleyenler” liginden çıkartıp “Önderler” ligine sokan yöntemler

Proaktiflik: Rakiplerinize “Keşke biz düşünseydik!” dedirten ürünler.

 Strateji 

Küresel rekabet ortamı, tüm iş kollarında hızlı değişimi de beraberinde getirmektedir. Şirketin bütünü ile ilgili kararları salt içeriden bakarak vermek yerine, değişen ve yeni fırsatlar / tehditler oluşturan dış çevre koşullarının da analiz edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Stratejilerin yapılandırılması hizmetimiz kapsamında çalışmalarımız:

 • Strateji Ön Aşaması Çalışmaları
    - Misyon

​         -Vizyon

 • Firmanızın Uzun Dönemli Davranışlarının Belirlenmesi

 • Firmanızın Ulaşmak İstediği Hedeflerinin Belirlenmesi

 • Sektör veya Sektörlerin Analitik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

 • Dış Çevrenin Analitik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

 Kurumsal Check-Up 

Şirketlerin uzun dönemde varlığını devam ettirebilmesi ve rekabet üstünlüğü elde edebilmesi sahip olduğu yeteneklerle ilintilidir.

Kurumsal check-up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek, stratejik kararlarınız ve gelecek tasarımınız için gerekli alt yapının hazırlanması hedeflenmektedir.

Kurumsal check-up uygulaması sonunda:

 • Mevcut organizasyon yapısı

 • Olması gereken organizasyon yapısı

 • Karar alma sistemleri

 • İnsan kaynağı uygulamaları

 • İletişim ve koordinasyon mekanizmaları belirlenir

 • Yol haritası oluşturulur

 

5 Adımda Kurumsal check-up uygulamamız için tıklayınız >>

 Organizasyon 

Firmanızın rekabet gücünü arttırmaya olanak sağlayan kültürel iklimin yerleştirilmesi; teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullardan kaynaklanan değişim yönetiminin koordine edilebilmesi için ölçülebilen ve yönetilebilen süreçlerin tasarlanmasına yardımcı oluyoruz.

Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, firmanızın yeni kuşaklara sağlıklı bir biçimde devrinin planlanması ve aile-şirket ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

     

 Değişim Yönetimi 

Artık iş dünyası değişimin gerekliliğinden çok, sürekli değişimin nasıl sağlanabileceği, değişim yeteneğinin şirketin yapısı içinde nasıl geliştirileceğinin tartışıldığı bir boyuta taşınmıştır.

Değişimi zamanında gerçekleştiremeyen, kullandığı teknolojileri, iş yapma yöntemlerini geliştiremeyen şirketler rekabette geride kalmaktadır.

Yordam olarak, verimlilik, motivasyon, teknoloji, rekabet, ekonomik ve sosyal, kültürel koşullardan kaynaklanan, değişim süreçlerinin yönetimi konularında destek vermekteyiz.

Bu kapsamda, değişim sürecinde destekleyici ve direnç yaratıcı faktörlerin tespit edilmesi;  yönetimi, uygulama desteği sağlanması, çalışanlardan kaynaklanan direncin ortadan kaldırılmasına yönelik katılım ortamının yaratılması, mesleki ve davranış geliştirmeye dönük programların tasarımı hizmetlerini vermekteyiz.

 

 Kültürel Değişim 

Şirketlerin rekabet avantajı kazanmasında en önemli unsurlardan biri de kurum kültürüdür. Kültür, organizasyonun hedef, strateji ve politikalarının oluşumunu ve yürütülmesini kolaylaştırmakta ya da zorlaştırmaktadır.

Paylaşılan ortak değer, inanç ve davranış kodlarına sahip olmayan kültürler, bu avantaja sahip rakiplerine kıyasla rekabette kaçınılmaz olarak geride kalmaktadır.

Kurum Kültürünün Yeniden Yapılandırılması hizmeti ile firmanızın hedeflerini destekleyen, başarısında itici güç yaratan, rekabeti yönetebilmek için tüm çalışanların katılımcılığını harekete geçiren kültürel dönüşümün tasarımını ve adaptasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

 

 Aile Şirketlerinde Global Entegrasyon / Kurumsallaşma Sürecinin Tasarımı 

Dünya genelinde ve Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümünü gerçekleştiren aile şirketleri büyümeleri ile eş zamanlı olarak kurumsallaşma faaliyetlerini yürütemediklerinde, bir sonraki kuşağa geçişte sorunlar yaşarlar. Araştırmalar, üçüncü kuşakta varlık sürdüren aile şirketlerinin oranının sadece % 4 olduğunu göstermektedir.

Yordam olarak “Aile Şirketlerinde Global Entegrasyon” hizmetimiz;

 

 • Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında aile – şirket ilişkilerinin düzenlenmesi,

 • Aile içi iletişimi destekleyecek ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak aile anayasasının oluşturulması,

 • Yönetimin yeni kuşaklara devrinin planlanması ve aile üyelerinin beklentilerinin yönetimi süreçlerini içermektedir.

 

 Müşteri Deneyimi Yönetimi (Customer Experience Management) 

Müşterilerin, marka ile temas ettikleri her noktadaki ilişkileri doğrultusunda markaya verdikleri toplam değer müşteri deneyimini ifade etmektedir. Bu değer temas noktalarındaki somut veriler ışığında oluşmuş duygusal değerlendirmelerden oluşur. Bu nedenle temas noktalarının tamamı toplam müşteri deneyimini oluşturur. Temas noktaları ürünün; hizmetin kendisi, satış öncesi, satış eylemi, sonrası gibi müşterinin marka ile karşılaştığı her nokta olabilir. Birinin eksik kalması durumunda müşterinin o marka ile ilgili algısı olumsuz etkilenecektir.

Müşterilerin markaya verdikleri toplam değeri maksimize etmek için temas noktalarındaki tüm ilişkilerin yönetilmesi müşteri deneyimi yönetimi olarak adlandırılır. Müşteri deneyimi yönetimi; şirkette her kademede çalışanların müşteri deneyiminin öneminin farkında olarak aynı amaç doğrultusunda çalışması ile mümkün olmaktadır.

Müşteri ilişkileri temas noktalarındaki deneyimlerin bütünüdür. Doğru bir Müşteri İlişkileri Yönetimi ancak her bir temas noktasındaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve yönetilmesi ile mümkündür.

Yordam olarak, firmanızda Müşteri Deneyimi Yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi, gerekli sistematiğin oluşturulması ve etkinliğinin ölçülmesi konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.

 Organizasyon Yapılandırılması 

 Şirketler, organizasyon yapılarının, misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ile uyumlu olduğu ölçüde rekabet edebilmekte, etkili ve verimli olabilmektedirler.

Bu bağlamda Yordam yeniden yapılanma danışmanlık hizmeti; mevcut yapınızın, süreçlerinizin, firmanızın iş yapış biçimlerinin, kültürünün ve yer aldığınız sektörün özelliklerini dikkatle değerlendirir. Değerlendirme sonrasında gerekli revizyonları yaparak hedeflerinize ulaşmanızı hızlandırır ve en doğru modelle yapınızı güçlendirir.

Yeniden yapılanma sürecinin her aşamasında, üst yönetim ve tüm seviyelerde çalışanlarla takım halinde çalışmak en büyük önceliğimizdir.

 

                       

 Satış ve Pazarlama 

Stratejik Pazarlama Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik stratejik pazarlama planının oluşturulmasında, firmanıza özel satış ve dağıtım kanalı ihtiyacının belirlenerek satış-dağıtım kanalının kurulmasında ve yönetim etkinliğinin sağlanmasında destek veriyoruz.

Firmanıza özel marka strateji ve politikanızın belirlenerek, marka algınızın oluşması, müşteri deneyimi yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilerek gerekli sistematiğin oluşturulması, etkinliğinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

 

Stratejik Pazarlama Planı

Günümüzde rekabetin artması ile stratejik pazarlama planları şirketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Stratejik Pazarlama Planı, şirketlerin orta ve uzun vadeli pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsayan yönetim sürecidir.

Bu plan şirketin pazarlama ve stratejik planlarının her ikisini birden içine alan bir çalışmadır ve pazarlama hedeflerinin nasıl gerçekleştireceğini gösterir.  Bu nedenle Stratejik Pazarlama Planı bir şirket için makro bir anlam taşır ve şirkete uzun vadede yarar sağlayacak bir yönetim sürecidir.

Doğru belirlenmiş stratejik pazarlama planı şirketin kaynaklarının hem zaman, hem de finansal olarak etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda Yordam olarak, firmanızın stratejik pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesinde ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yol haritası  olacak stratejik pazarlama planı oluşturmaktayız.

 

Satış ve Dağıtım Kanalı Etkinliği

Bir ürünün tüketicinin beklentilerini karşılayacak şekilde üretilmesi ve doğru fiyatlandırılması kadar ürünün doğru zaman ve yerde tüketicinin isteklerine hazır bulundurulması da önemlidir. Pazar ve tüketici özellikleri, üretici özellikleri, çevresel faktörler, ürün özellikleri, satış özellikleri dağıtım kanalının seçimini etkileyen başlıca faktörlerdir.  Şirketler de ürünlerini en etkin ve verimli biçimde pazara ulaştıracak kanalı seçmek istemektedirler.

Bu faktörler göz önünde tutularak hangi dağıtım kanalı ya da kanallarının kullanılacağı, kanalın kaç kademeli olacağı, dağıtım uzunluğu ve kanalın hangi aracılarla çalışılacağı belirlenmelidir. Ayrıca kanalın nasıl yönetileceğinin de belirlenmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda kanal üyelerinin motivasyonu, performans ölçüm ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin sistematiğin kurulması etkin bir kanal yönetimi için zorunluluktur.

Yordam olarak, farklı yetkinliklere sahip tecrübeli ekibimiz ile firmanıza özel satış ve dağıtım kanalı ihtiyacı belirlenerek, satış ve dağıtım kanalının kurulması, yönetim etkinliğinin sağlanmasında fark yaratan hizmetler sunmaktayız.

 

 Marka Yönetimi 

Şirketler ürün ya da markasını rakip ürün ve markalardan daha yüksek bir pazar pozisyonuna yükselterek rekabet üstünlüğünü ele geçirmek istemektedirler. Şirket yönetimi markasının pazar konumunu yükseltmek için iyi bir stratejiye ve bu strateji ile uyumlu politikaya ihtiyaç duymaktadır. Markanın belirli niteliklerinin iyi ya da kötü olması, tüketici grupları tarafından nasıl algılandığına bağlıdır. Konumlandırmada üründen sağlanan fayda, ürünün kullanım alanı, ürün grubu, rakipler, ürün farklılığı dikkate alınmalıdır. Ayrıca şirketler ürünlerinin/markalarının pazar konumunu oluştururken maliyet-performans dengesini mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar.

Yordam olarak, firmanızın Marka Yönetimine ilişkin ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, firmanıza özel marka stratejinizin, politikanızın belirlenmesinde ve algı oluşturulmasında size özel hizmetler vermekteyiz.

 

 Müşteri Deneyimi Yönetimi (Custormer Experience Management) 

Müşterilerin, marka ile temas ettikleri her noktadaki ilişkileri doğrultusunda markaya verdikleri toplam değer müşteri deneyimini ifade etmektedir. Bu değer temas noktalarındaki somut veriler ışığında oluşmuş duygusal değerlendirmelerden oluşur. Bu nedenle temas noktalarının tamamı toplam müşteri deneyimini oluşturur. Temas noktaları ürünün / hizmetin kendisi, satış öncesi, satış eylemi, sonrası gibi müşterinin marka ile karşılaştığı her nokta olabilir. Birinin eksik kalması durumunda müşterinin o marka ile ilgili algısı olumsuz etkilenecektir.

Müşterilerin markaya verdikleri toplam değeri maksimize etmek için temas noktalarındaki tüm ilişkilerin yönetilmesi müşteri deneyimi yönetimi olarak adlandırılır. Müşteri deneyimi yönetimi; şirkette her kademede çalışanların müşteri deneyiminin öneminin farkında olarak aynı amaç doğrultusunda çalışması ile mümkün olmaktadır.

Müşteri ilişkileri temas noktalarındaki deneyimlerin bütünüdür. Doğru bir Müşteri İlişkileri Yönetimi ancak her bir temas noktasındaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve yönetilmesi ile mümkündür.

Yordam olarak, firmanızda Müşteri Deneyimi Yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi, gerekli sistematiğin oluşturulması ve etkinliğinin ölçülmesi konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.

 

 Risk ve Finans 

Firmanızın içsel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması konusunda size yardımcı oluyoruz. Firma yöneticilerinin zamanında ve etkin karar alabilmelerini sağlayacak ve Firmanıza değer katacak yönetim raporlama sistemlerinin oluşturulması aşamalarında size destek oluyoruz.

  İç Denetim Sistemi Kurulumu  

İç denetim fonksiyonunun yeterli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, şirket yönetiminin hedeflerinin gerçekleşmesi için önemli bir güvence oluşturmaktadır.

Güçlü bir iç denetim yapısı, şirketlerdeki kontrol mekanizmalarının verimli çalışmasını sağlamakta, finansal ve operasyonel risklerin yönetilmesine yardımcı olmakta; hilelerin, gelir ve gider kayıplarının oluşmasını engelleyerek şirketlerin verimliliği ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmaktadır. 21. yüzyılda yaşanan gelişmeler şirket yönetiminde başarının yakalanabilmesi için iç denetimin proaktif bir rol üstlenmesini zorunlu hale getirmiştir.

Yordam olarak, İç Denetim ile ilgili ihtiyaçlarınıza kapsamlı ve özelleştirilmiş hizmetler sunmaktayız. 

Firmamızda;

 • Uluslararası standartlarda iç denetim sistemini kurabilir,

 • Mevcut iç denetim sisteminiz en iyi örnekler ile karşılaştırabilir,

 • İç denetim sorumluluğunuzu üstlenebiliriz.


 •  

  Risk Değerlendirmesi ve İç Kontrol Sistemleri  
Günümüzde, şirketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden birisi risklerin doğru yönetilememesidir. İçsel ve dışsal risklerin doğru belirlenmemesi, şirketlerin maddi ve manevi pek çok bedel ödemek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Risklerin yönetilmesi için öncelikle risklerin belirlenmesi, iyileştirilmeye açık alanların tespit edilmesi ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması gerekmektedir.

Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, risklerin minimuma indirilmesinin yanı sıra, şirketlerin hedeflerine ulaşması, finansal raporların güvenilirliğinin ve şirketin belirlediği politikalara ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Her sektör ve şirketin taşıdığı riskler ve risk iştahları farklılık göstermektedir. Bu nedenle şirketlerde mevcut iş süreçleri üzerindeki risklerin belirlenebilmesi ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulması çözümlerinin her şirket için özel olarak tasarlanması gerekmektedir.

Yordam olarak, farklı yetkinliklere sahip tecrübeli ekibimiz ile risklerin belirlenmesi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması alanlarında firmanıza özel fark yaratan hizmetler sunmaktayız.

 

 Yönetim Raporlaması 

İş dünyası her geçen yıl daha da karmaşık bir hal almaktadır. Buna karşılık yeni düzenlemeler şirketlerin daha şeffaf olması yönünde yeni adımlar atmaktadır. Şirket yöneticilerinin zamanında ve etkin karar almaları, şirkete ilişkin doğru verilere basit ve anlaşılabilir şekilde ulaşmalarıyla doğru orantılıdır. Yönetim raporlaması standartlarını doğru belirleyen şirketlerin, hedeflerine giden yolda oluşan aksaklıklara karşı yeni stratejilerini belirlemede bir adım önde olmaları kaçınılmazdır.

Yordam olarak, firmanızda Yönetim Raporlamasına ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi ve raporlamaların oluşturulması konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.

 

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS ve USGAAP) 

Globalleşme, ulusal piyasa kavramının anlamını yitirmesine neden olmuştur. Şirketlerin dünya piyasalarında yerlerini almaları için artık finansal tablolarını aynı standartları kullanarak düzenlemeleri gerekmektedir. Bu sebeple, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 2005 yılında tüm dünyada kabul gören Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) benimsemiş ve UFRS Türkçeye çevrilerek Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) getirdiği en büyük değişikliklerden biri ticari defterler ve raporlama alanında olmuştur. Yeni TTK ile birlikte pek çok şirkete Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre ticari defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Kapsamın ilerleyen yıllarda genişletilmesi beklenmektedir.

Yordam olarak, firmanızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumunun sağlanması konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.

                       

 TTK Mevzuat Değişikliği 

Dünyada yaşanan gelişmeler neticesinde, küresel ekonomi yeni bir denge noktasına doğru ilerlerken, ulusların ve şirketlerin rekabet gücünün artmasında iş hayatında uygulanan kuralların küresel standartlara uyumlu olması her zamankinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu doğrultuda ülkemizde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kabul edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK); sermaye şirketlerine, şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak ortaklık yapısına, yönetim biçimine, şirket raporlama standartlarına, organizasyon yapısına, bilgi teknolojilerine ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasına kadar birçok köklü hukuki ve mali yenilikler ve uyulması gereken yükümlülükler getirmiştir.

Bunun yanı sıra ticari alanda her geçen gün pek çok yeni mevzuatsal düzenlemeler yapılmaktadır. Yeni düzenlemeleri doğru yorumlamak ve zamanında uyum sağlamak yoğun bir emek ve bilgi birikimi gerektirmektedir.

Yordam olarak, konusunda uzman danışmanlarımız ile TTK ve mevzuat değişikliklerine uyumunun sağlanması konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.

 

 SGK Mevzuatı Yönünden Danışmanlık 

Sürekli değişim içerisinde olan TTK Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının doğru yorumlanarak zamanında uyum sağlanması amacıyla konusunda uzman danışmanlarımız ile Firmanıza özel hizmetler sunuyoruz.

 

 İşyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile İlgili İşlemlerine Yönelik Danışmanlık 

 • İşyerinin açılışının, işyerlerinin; devri, birleşmesi, bölünmesi ve kapanmasına yönelik işlemler,

 • İş ortaklığı, konsorsiyum, alt-işveren, ödünç iş ilişkisi kurulan işveren işlemleri.

 • Sigortalıların SGK ile İlgili İşlemlerine Yönelik Danışmanlık

 • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalıları bildirimine ve sigortalının işten ayrılmasına yönelik işlemler

 • Sigorta Primine Esas Kazançlar Yönünden Danışmanlık

 • Primine esas olan / olmayan kazançların tespiti, prim oranları ve primlerin hesabı,

 • Prim borçlarının taksitlendirilmesi, teminatın ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulması işlemleri,

 • Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Uygulamalarına Yönelik Danışmanlık

 • İş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık yönünden yapılması gereken işlemler

 • İşverenler Tarafından Tutulan Kayıt ve Belgelerin İncelenmesine Yönelik Danışmanlık

 • İşverenlerce tutulacak kayıt ve belgelerin incelenmesine yönelik (Yevmiye defterleri, ücret ödeme bordroları, ücret hesap pusulaları, puantaj kayıtları, personel özlük dosyaları vb.) işlemler,

 • Kayıt ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından geçerliliği işlemleri,

 • E-sigorta ortamında SGK’ ya gönderilen belgelerin incelenmesi işlemleri, (Aylık prim hizmet belgesi, işe giriş bildirgesi, işyeri bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, eksik gün bildirimleri, vb)

 • İdari para cezalarının ortaya çıkmasının engellenmesine yönelik işlemler,

 • Çok Hızlı Değişen Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Açıklanmasına Yönelik Sirkülerler Hazırlanması

 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Danışmanlık

 • SGK Müfettişleri Tarafından Yapılan Asgari İşçilik Denetimine İlişkin ve Uzlaşma İşlemlerinin Yapılmasına Yönelik Danışmanlık

 • SGK Tarafından Uygulanan İstihdam Teşviklerine Yönelik Danışmanlık

 

 

 Kâr ve Maliyet Merkezli Yönetim Anlayışı 

İletişim ve teknolojideki gelişmelerin sonucu şirketler, kâr marjlarının düşmesi nedeniyle, devamlılıklarını sürdürebilmek için verimliği arttırmak, birim maliyetleri kontrol altına almak ve düşürmek zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır.

Şirketler kârlılık hedeflerini tutturabilmek ve koruyabilmek için maliyet bilgi sistemi altyapısı kurmak zorundadırlar.

Genel üretim maliyetlerinin kâr merkezi esaslı dağıtılmasını, ürünlerin şirket kaynaklarını faaliyet bazında tüketmesi dolayısıyla şirket içinde birbirini takip eden faaliyetlerin ne için, ne zaman yapıldığı, hangi kaynakların tüketildiği, hangi faktörlerin bu faaliyetlere etki ettiği gibi konuları, şirketler detaylı olarak irdelemek ve anlamak zorundadır.

Şirket yönetimleri genelde satış ve satış faaliyetlerini arttırmak suretiyle gelir ve kârlılıklarını maksimize etmeye çalışırken, süreçlerdeki verimlilik kayıplarını ve bu kayıpların genelde, iş akış ve yapış şekliyle ilişkili olduğunu gözden kaçırmaktadırlar. Oysa şirketlerde, üretim, pazarlama ve ürünlerin sürekliliği için her bir birimin maliyetleri ayrıştırılabilir, fonksiyonlar ve sorumluluklar faaliyetlere göre bölünebilir ve ürün ya da kar merkezi bazında tanımlanabilir. Bu adım maliyet tasarrufu sağlayacağımız alanların tanımlanmasında yararlı olacaktır.

Farklı disiplinlerden gelen operasyonel deneyim sahibi danışmanlarımız ile iş süreçlerindeki maliyet kayıplarının minimize edilmesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak çalışma planları geliştirilmektedir. Bu bağlamda danışmanlarımız, karar alma süreçlerinde rolü ve sorumluluğu olan her düzeydeki çalışanın projeye katılım ve katkı sağlamasına çalışmakta, değişime direnç ve çatışmanın yönetimi konusunda da proaktif davranmaktadırlar.

 

 ERP Çözümleri 

 • Yordam olarak, değişen rekabet koşullarının zorunlu kıldığı esnekliğin gerektirdiği ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistem altyapılarının kurulması ve/veya yeniden yapılandırılması ve iş süreçleri ile uyumlu kılınmasına yönelik olarak;

 • Satış-Pazarlama, Satın Alma, Üretim-Üretim Planlama, Stok Kontrol, AR-GE, Kalite- Kalite Kontrol, Muhasebe-Finans, Stratejik Plan-Bütçe, İnsan Kaynakları fonksiyonlarına ERP altyapısı üzerinde işlerlik kazandırılması,

 • ERP Sistemi üzerinden raporlamalar yolu ile Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi,

 • ERP Sistemi üzerinden raporlanan ölçülebilir Kilit Göstergeler ile Performans Değerlendirme sistem altyapısının kurulması,

 

 Eğitimler 

Bu bölüm Eğitim & Gelişim sayfamızda detaylı anlatılmıştır. Sayfaya gitmek için tıklayınız >>

 İnsan Kaynakları 

Bu bölüm İnsan Kaynakları sayfamızda detaylı anlatılmıştır. Sayfaya gitmek için tıklayınız >>

YORDAM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. ÜNVANI VE İZİN TARİHİ / SAYISI: 02.11.2020  / 7066277

yönetim danışmanlığı

bottom of page