top of page

KVKK Aydınlatma Metni

 

İşbu “Aydınlatma Metni” ile YORDAM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ “Yordam” olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “KVKK” 10. madde uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK 11.maddede sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

Bu belgede geçen "Yordam Danışmanlık", "biz" ve "bizim" terimleri Yordam Danışmanlık, iştirakleri, müdürleri, ofis çalışanları, diğer çalışanları, bağımsız alt yüklenicileri ve temsilcilerine atfen kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak kabul etmiş olduğunuz site kullanım gerekleri ve koşulları şöyledir: Lütfen kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz ve siteyi kullanmadan önce hepsini tam olarak anladığınızdan emin olunuz.

Bu sitenin özellikleri, kullanılabilirliği, sitenin yönetimi, okumakta olduğunuz Kullanım Koşulları ve/veya sitede yayınlanan herhangi bir politika veya bildirim de dahil olmak üzere tüm içeriğini değiştirme hakkını saklı tutarız. Sitedeki değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdur, değişiklikler yayımlandıktan sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğinizi ve onayladığınızı gösterir.

İşbu koşullar Yordam Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ve başka şahısları sorumluluktan muaf kılar veya sorumluluklarını kısıtlar ve okumanız gereken başka önemli maddeler içerir. 

 

Siteyi her kullandığınızda işbu anlaşma, o zamanki haliyle geçerli olacaktır. Bu sebeple siteyi kullanırken işbu anlaşmanın üst kısmında yer alan tarihi kontrol etmeli ve en son versiyonuyla yenisi arasındaki farkları gözden geçirmelisiniz.

 

Veri Sorumlusu Sıfatı

​​Yordam olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Yordam olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5/2. maddede öngörülen hallere bağlı olarak işlenmektedir. Yordam’ın verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, Şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde işlenmektedir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Yordam, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuata öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuku Sebebi​

Kişisel verileriniz, Yordam olarak insan kaynakları hizmeti vermemiz ve özel istihdam bürosu olmamıza bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

1. Yordam’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;

2. Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: Yordam’ın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmî kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;

3. Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

Kişisel verileriniz, Yordam ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK 4/2. maddede öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya 5/2. madde ve 6/3.maddede öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK 5/2. maddede öngörülen diğer hallerde, KVKK’ 8. madde ve 9. maddede düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz Yordam tarafından KVKK 4/2. maddede öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da 5/2.maddede ve 6/3.maddede öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK 8. maddede düzenlenen kurallar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

KVKK 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması Yordam olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK 28. maddede düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK 11. madde çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:  

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya KVKK’nın belirlediği yöntemler ile Yordam’a iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz başkaca bir yöntem belirlemediği için, bu aşamada taleplerinizin yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğiniz ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile şirketimizin Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No:84/1, K.4, D10, Kadıköy, İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak Yordam’a iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak Yordam’a ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Kullanım Koşullarını Kabul Etme Yetkinliği

İzin ve temsil etmekte olduğunuz şahısların, hiç bir kısıtlama söz konusu olmadan bu kullanım koşullarına tabi olduğunu kabul ederek, kullanım koşullarını kendiniz ve temsil ettiğiniz şahıslar adına kabul etmeye kanunen yetkili olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Kullanım koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya kullanım koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, siteyi kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, mevcut yasalar çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu kullanım koşullarında belirtilen her türlü gerek, koşul, zorunluluk, teyit, vekalet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu kullanım koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

Bilginin Doğru, Eksiksiz ve Güncel Olması

Sitedeki bilgi ve özellikler bağlayıcı istihdam teklifleri değildir. Yordam Danışmanlık, sitede tanımlanan ya da bahsi geçen iş fırsatlarının geçerliliğini garanti etmez. Aynı şekilde, içerik tarafından değil, site kullanıcıları tarafından oluşturulduğundan dolayı Yordam Danışmanlık, sunulan bilgi ve içeriğin tamamen doğru, eksiksiz, güncel veya özgün olmasını garanti edemez. Yordam Danışmanlık, sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için çaba gösterse de eksiksiz olması ve doğruluk garanti edilememekle birlikte sitedeki herhangi bir bilginin doğruluğu, eksik olup olmaması, güncelliği veya özgünlüğüyle ilgili hiç bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Yordam Danışmanlık'ın sitede hizmete konu olan herhangi bir ürün ve materyali gönderme, iletme, dağıtma veya başka şekilde sunma yükümlülüğü yoktur.

Sitedeki tüm bilgilerle ilgili olarak Yordam Danışmanlık, hiç bir yükümlülük altına girmeden, önceden bildirmeden hizmetleri durdurma, içerik kaldırma veya değiştirme, herhangi bir zamanda sunulan pozisyonları kapatma hakkını saklı tutar. Daha doğru, tam ve güncel bilgi sunan diğer kaynaklara başvurulmadan yalnızca sitedeki bilgiyle hareket edilmemelidir. Site, önemli kararlar verirken tek kaynak olarak kullanılmamalıdır.

bottom of page