top of page

kurumsal yapılar

Kurumsal Yönetim; şirketin üst hiyerarşik kadroları arasındaki güç ilişkisi ve dengeleri ile ilişkilidir. “Corporate governance” literatürde “kurumsal egemenlik”, “kurumsal yönetişim” ve hatta “şirketin üst yönetiminin yönetilmesi” olarak da adlandırılmaktadır. Kurumsal Yönetim Kavramı, şirketlerin stratejik yönetimi ve yönlendirilmesi ile görevli ve sorumlu üst yönetimin bu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, şirket üzerinde kendilerini belirli nedenlerle hak sahibi gören pay sahipleri, çalışanları, tedarikçi, müşteri ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini kapsamaktadır.

Üst yönetimin şirketin hak sahiplerinin çıkarları ve amaçları dahilinde yapılıp yapılmadığının, hazırlanan stratejilerin bu misyon ile örtüşüp örtüşmediğinin, uygulamaların doğru yönde yapılıp yapılmadığının izlenmesi ve kontrol edilmesi, kurumsal yönetim kavramının konusudur.

Kurumsal yönetim prensipleri, şirket içindeki yönetim kurulu, idareciler, pay sahipleri ve diğer paydaşlar şeklinde ayrılan farklı gruplar arasındaki hakların ve görevlerin dağılımını ortaya koymuştur. Kurumsal yönetim ilkeleri, şirketlerin üst kademe yönetim organlarının faaliyet ve kararlarında uymaları gereken esasları kapsamaktadır. Uluslararası düzeyde kabul gören bu ilkeler, şirket üst yönetimlerinin aldıkları karar ve tüm faaliyetlerinde, adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir anlayışta olmaktır.

Sağlıklı bir kurumsal yönetim, şirketlerin gelişmesi ve büyümesi için ön koşuldur. Aile fertlerinin yönetim kurullarında çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerden, bağımsız profesyonel yönetim kurulu üyelerinin ağırlıkta olduğu yönetim kurullarına geçiş, kurumsal yönetimin kalitesini iyileştirmektedir.

Farklı, güçlü akademik donanımlarının yanı sıra farklı sektörlerde edindikleri deneyimleri sayesinde en ideal çözümleri hızlı bir şekilde geliştirebilecek ve iş fırsatlarının değerlendirilmesini sağlayacak yetkinliğe sahip Danışmanlarımız, şirketlere gelecekteki kazanımlarını bugünden öngörülebilir ve ulaşılabilir hale getirmek için katma değer yaratan, yenilikçi, etkin çözüm önerileri sunmak suretiyle organizasyonlara değer katarak, ideal çözümlerin gerçekçi, uygulanabilir çözümler haline getirilmesini sağlamaktadırlar.

Yordam olarak karşımızdakini dinler, açık konuşur, müşterilerimizle daima takım halinde çalışırız. Yenilikçi alternatifler ve çözümler sunar, tüm etkinliklerimizde en üstün profesyonel hizmet standartlarını uygularız. Danışmanlarımız, iş stratejilerinizin uygulamaya geçirilmesine ve sonuçlara odaklanmanıza yardımcı olmak için sizinle ve birbirleriyle iletişim halindedirler.

Firmanızın global sermaye piyasalarına girmesine, birleşme, satın alma, elden çıkarma ve stratejik anlaşmalar yapmasına yardımcı olabilir, danışmanlık hizmetlerimizle, her bir işlemin kısa ve uzun vadede elde edilebilecek getirilerine odaklanmanızı sağlayabiliriz.

YORDAM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. ÜNVANI VE İZİN TARİHİ / SAYISI: 02.11.2020  / 7066277

bottom of page