Mesleki Bilgi Gelişimi

FİN 01: Finansal Yönetim Uzmanlığı Programı

Programın Amacı;  Finansman yönetim ihtiyaçlarının detaylı incelenerek, Finansal Planlama, Finansal Analiz, Risk Yönetimi ve Proje finansmanına 360 derece detaylı bilgilendirme yapılmasıdır.

FİN 02: Aktif Pasif Yönetimi

Bu programda; banka bilanço kalemlerinin açıklanması ve aktif-pasif yönetiminin temel esasları hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

FİN 03: Finansal Analiz

Programın Amacı; Program süresince katılımcılarla farklı sektörde yer alan finansal tabloların yorumlanması üzerine yoğunlaşılarak teknik bilgilerinin yanı sıra yorumlama becerilerinin de arttırılması sağlanmaktadır.

FİN 04: Finansal Matematik

Programın Amacı; finansal hesaplamalarda kullanılmak üzere, temel finans matematiği kavramlarının uygulamalarıyla aktarımı amaçlanmaktadır.

FİN 05: Finansal Piyasalar ve Tahmin Yöntemleri

Programın Amacı; Temel analiz, teknik analiz, piyasalar ve birbirleri ile etkileşimleri hakkında bilgiler vermektir.

FİN 06: Finansçı Olmayan Yöneticiler için Genel Finans Kavramları

Programın Amacı; Finansçı olmayan yöneticilere genel finans kavramlarının tanımlanması ve yöneticilerin şirketlerin stratejik yönetiminde eldeki finansal araçlardan azami faydayı almalarının sağlanmasıdır.

FİN 07: Proje Finansmanı

Programın Amacı; Proje finansmanı sürecinde yer alan temel unsurlara değinilerek, proje getirisinin ölçülmesi için kullanılan teknikler ile finansman yapılandırılması hakkında dikkat edilecek noktaların vurgulanmasıdır.

FİN 08: Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Sürecindeki Rolü

Programın Amacı; Bilanço kalemlerinin ve mali tabloların nasıl analiz edileceğine dair bilgi vermek, analiz teknikleri hakkında bilgilendirmek ve tahsis süreci içerisinde yer alan kredi limit ve teminatların belirlenmesine yönelik bilgi aktarımı sağlamaktır.

FİN 09: Bilanço Okuma ve Yorumlama Teknikleri, Makyajlanmış Bilançoların Tespiti

Programın Amacı; bilançonun mali tabloları nasıl etkilediği, Bilanço ve Gelir tablosunda yapılan makyajların tespiti ve bilanço okuma tekniklerinin öğrenilmesine yönelik bilgi aktarımıdır.

KRD 01: Kredilendirme Teknikleri ve Kredi Yönetimi

Bu program süresince kredi analizinde kullanılan tekniklerin uygulamalı olarak aktarımının yanı sıra, kredi riskinin belirlenmesi, kredilerin yapılandırılması, izlenmesi ve erken uyarı sinyallerinin zamanında alınması konularında analitik seviyenin arttırılması amaçlanmaktadır.

KRD 02: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kredilendirilmesi

Programın Amacı;  KOBİ olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmelerin genel özellikleri ve başlıca finansman kaynakları hakkında KOBİ riskini yönetmekte olan katılımcıları bilgilendirmek, kredi risklerinin tanınması ve izlenmesinde kullanılacak yöntemleri aktarmaktır.

KRD 03: Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Çerçevesinde Kredi Uygulamaları

Bu programda; kredi uygulamaları ile operasyon ve teknik süreçlerin işleyişi anlatılmaktadır.

KRD 04: E-Ticaret Firmalarının Kredilendirme Süreci

Programın Amacı; E-ticaretin firmalarının bilançolarının özellikleri ve e-ticaretin firma bilançolarına etkisi, E-Ticaret firmalarının gelecekteki yerinin anlaşılması ve  bu firmaların mali analizinde, kredilendirme sürecinde dikkat edilecek noktaların analiz edilerek doğru kredi kararı alınmasının sağlanmasına yönelik bilgilendirme yapmaktır.

DIŞ 01: Dış Ticaret Finansmanı

Programın Amacı; Dış ticaret işlemlerinde özellikle Bankacılık operasyonları açısından dikkat edilecek temel kavramların verilmesi, ödeme (mal-vesaik-akreditif karşılığı) ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların ana unsurlarının açıklanması, Bankacılıkta dış ticaret mevzuatına yönelik (kısmen kredi dahil) temel unsurların belirtilmesi hedeflenmektedir.

DIŞ 02: Dış Ticarette Ödeme Şekilleri / Finansman Yöntemleri ve Dış Ticaret Mevzuatı

Bu program birkaç modülden oluşan paket bir programdır. Eğitim gereksiniminiz paralelinde, her bir modül ayrı ayrı programlar şeklinde (DIŞ 02, DIŞ03, DIŞ04 )  gerçekleştirilebilir.

DIŞ 03: Dış Ticaret Teknikleri

Programın Amacı; Temel kavramların aktarılması, ödeme ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların açıklanmasıdır.

DIŞ 04: İhracat ve İthalat Mevzuatı

Programın Amacı; İthalat ve ihracat işlemlerine ilişkin mevzuat, karşılaşılan sorunlar ve uygulama örneklerinin aktarılmasıdır.

DIŞ 05: Döviz ve Eximbank Kredileri

Bu programda; Dış ticaret işlemlerinden özellikle döviz kredileri ve Eximbank kredileri açısından temel kavramlar ile mevzuat konularında katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

İK 01: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Sürekli ve hızlı bir değişimin içinde olan işletmelerin değişime uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, değişimleri desteklemek için insan kaynakları yönetimine bütünsel bir bakış açısının kazandırılması gerekmektedir. Bu seminerde stratejik insan kaynakları yönetimi konusunu örnek olaylarla tartışmak amaçlanmaktadır.

İK 02: Kurum Kültürü

Programın Amacı; İç ve dış tanıtım süreçleri içinde kurum değerliliğinin yaratılmasını, çalışanın ve müşterinin firmayı kurum olarak algılamasını sağlamak; kurumsallaşmanın fikri altyapısını oluşturmak ve başarı şartlarının etkin olarak uygulanmasını sağlayarak güçlü bir kurumsallaşma yaratmak, çalışanda ve müşteride kuruma aidiyet duygusu kazandırmanın yol ve yöntemlerini göstermektir.

İK 03: Kurumsal Yetkinlik Belirlenmesi

Programın Amacı; Katılımcıları yetkinlikler ve yetkinlik bazlı mülakat teknikleri konusunda bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.

İK 04: Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Şirketin hedeflerine ve kurumsal yetkinliklerine uygun en doğru adayın işe alımını sağlayabilmek için yapılan profesyonel mülakat becerisini en üst düzeye çıkarmak.

İK 05: Smart Hedef Belirleme (Performans Değerlendirme Sistemi İçin)

Genel amaçlı bir hedef belirleme yöntemi olarak SMART’ın uygulama ayrıntılarını ve püf noktalarını öğretmek.

İK 06: Eğitim Planlaması ve Yönetimi

Programın Amacı; işletmelerde eğitimden sorumlu yönetici ve uzmanlara, eğitim faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesi, yönetilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.

İK 07: Eğitimcinin Eğitimi

Kurum içinde eğitim veren çalışanların eğitmenlik becerileri geliştirmek ve etkili sunumlar hazırlayıp sunumlarını sağlamaktır.

İK 08: Kariyet Planlama ve Yönetimi

Programın Amacı; Kariyer Yönetimi konusunda katılımcıları bilgilendirerek, şirket açısından katkısı konusunda farkındalığı artırmak, insan kaynakları sistemleri içerisinde kariyer planlama ve yönetiminin yeri-kurumsal yedeklemenin nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine örneklerle de destekleyerek konunun genel çerçevesini aktarmaktır.

İK 09: Ücret Yönetimi

Programın Amacı; İnsan Kaynakları Bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının insan kaynakları yönetimi bakımından çalışanların ücretlendirilmesini önemle ele almaları ve mümkün olduğunca objektif kriterlere göre davranmaları konularında bilgilenmeleri ve yetkinliklerini artırmalarıdır.

İK10: Son Düzenlemelerle Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile Bordro Hesaplama Bilgilendirilmesi

Programın Amacı; Bankaların ve şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, Personel birimi, Muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve yöneticilerin iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için temel bilgilerin aktarılmasıdır.

Sunumun konusu gereği işçiye ödenecek ücret ve iş sonu tazminat hesaplamaların dayanağını oluşturan maddeler ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

İK11: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Son Değişikliklerle SGK Uygulamaları ve İşveren İşlemleri

5510 sayılı kanun kapsamında SGK uygulamaları ve işveren işlemleri ile ilgili önemli değişiklikler olmaktadır.

Programın Amacı; son genelgeler ve tebliğler kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına yönelik SGK uygulamalarındaki değişikliklerin (iş kazası, meslek hastalığı, vb), işverenler ve sigortalılar açısından genel sağlık sigortasının ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından tüm işveren yükümlülüklerinin yanı sıra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun en önemli düzenlemelerinin açısından değerlendirilmesidir.

İK 12: 4857 Sayılı İş Kanunu ve En Yeni Yargıtay Kararları Çerçevesinde Türk Çalışma Mevzuatı Uygulamaları

Programın Amacı;  4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, şirketlerdeki uygulamaları gözden geçirmeyi, değerlendirmeyi ve sorunlar hakkında çözüm yollarını geliştirmeyi, çalışma hayatımızda yaşanan büyük ve köklü değişiklikleri incelemeyi, özellikle esnekleştirme ve iş güvencesi uygulamaları çerçevesinde bu dönemdeki sorunları ve çözüm yollarını açıklamayı, ayrıca İş Kanunu hükümlerinin nasıl yorumlanacağını ve uygulanacağını Yargıtay kararları çerçevesinde göstermeyi, ayrıca yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi vermektir.

İK 13: İnsan Kaynakları Hukuku, Özlük Bilgilerinin İş Hukuku ile Bağlantısı

Programın Amacı; İnsan Kaynakları personelinin yaptığı işlemlerde oluşan hukuki sonuçlarını anlaması ve olay gerçekleşmeden tedbir alınması için gerekli bilgi ve uygulamalara haiz olmasıdır.

İK 14: Teşviklerle İnsan Kaynakları

Programın Amacı; Bordro süreçlerine ilişkin teşviklerin hesaplanması ve bordroda uygulanması, farklı mevzuatlarda yer alan ve İK dünyasına yönelik olan teşvikler hakkında bilgi edinmek ve bu teşviklerden elde edilebilecek maksimum faydayı sağlamaktır.

İK 15: Kimlikler Bazında İnsan Kaynakları

Programın Amacı; İnsan Kaynaklarının etki alanlarına yönelik yönetim sistemlerinin tasarımı aşamasında İşveren, İnsan Kaynakları çalışanı, İşçi ve Paydaş Kimliklerini kullanarak süreci irdelemek ve var olan süreçleri tekrar kurgulayarak verimlilik analizi yapmak.

İK 16: İşyerinde Mobbing ve Hukuki Sonuçları

Programın Amacı; Çalışanlar, İşyeri sahipleri ve yöneticiler açısından Mobbing konusunda farkındalık yaratarak, Mobbing’in çalışma hayatımızdaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktır.

HUK 01: Tüm Çalışanlar için Temel Hukuk Kavramları

Programın amacı, Hukukun temel kavramlarına yönelik her seviyede çalışan için bilinmesi önemli kavramlar hakkında bilgilendirme yapmaktır.

HUK 02: Bankacılar için Genel Hukuk Bilgileri

Programın Amacı; Bankacılık işlemleri açısından önemli hukuki bilgiler ile uygulamada karşılaşılan sorunların çözüm önerilerinin aktarılmasıdır.

HUK 03: Bankacılar için İş Hukuku Bilgileri

Bankacılar açısından önemli iş hukuku bilgileri ile uygulamada karşılaşılan sorunların çözüm önerilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

HUK 04: Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Bu programın amacı; günümüzdeki teknolojik ve bilişime dayalı ürün ve hizmet ve kanalların yaygın şekilde kullanılması ile birlikte sağlayıcı ve kullanıcı tarafında oluşan hukuki boyutun incelenmesi, diğer hukuk alanları ile bağlantısı ve bilişim hukukuna ilişkin bilgi aktarımının sağlanmasıdır.

HUK 05: Tüketici Hukuku

Programın Amacı; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici lehine genişleyen ve değişiklikler öngören ve her yıl değişen tüketici hukukuna ilişkin bilgilendirme yapmaktır.

HUK 06: Kıymetli Evrak Hukuku

Programın Amacı; Kıymetli Evrak Hukukuna yönelik temel kavramların öğrenilmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgi vermektir.

MUH 01: Temel Muhasebe

Programın Amacı; Katılımcılara temel finansal tabloları ve muhasebe kayıt tekniğini öğretmek ve özellikle Türkiye uygulamalarını dikkate alarak muhasebeye yönelik düzenlemeler hakkında bilgi vermektir.

MUH 02: Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri ve Mali Tablolar

Bu programda katılımcıların akademik bilgilerinin güncellenmesinin yanı sıra operasyonel sorunlarının da tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

MUH 03: Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UMS/UFRS-TMS/TFRS) EĞİTİMİ (Uygulamalı)

Bu programın amacı; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca finansal tablolar hazırlayıp raporlama yapacak çalışanların (UMS/UFRS-TMS/TFRS)  uygulamaları konusunda örneklerle uygulamalı olarak bilgilendirilmesidir.

MUH 04: Mali Tablolar Analizi (Mali Tabloları Okuma-Finansal Okuryazarlık)

Programın amacı; Mali Tablolarla finansal karar alma süreçlerinin yönetilmesi ve İşletmelerde mali tablolarla finansal okuryazarlığın sağlanmasıdır. Program içinde Muhasebe ve muhasebe politikaları, Enflasyon muhasebesi, Mali analiz teknikleri ve DUPONT Analizine yer verilmektedir.

PİY 01: Döviz ve Para Piyasası

Bu program; reel ekonomi veya mali piyasalarda faaliyette bulunan herkesin faiz ve kur ile ilgili beklentilerini yönetmesine yöneliktir.

PİY 02: Mali Piyasalar ve Finansman Yönetiminde Yeni Olanaklar/Yaklaşımlar

Programın Amacı; finans ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkan yeni olanak ve araçların belirlenmesinde uygulanacak yöntemler ile düşük enflasyonlu ortamlarda finans yönetiminin araç ve kuralları örnek uygulamalar eşliğinde gösterilecektir.

RSK 01: Risk Yönetimi

Bu programın amacı; katılımcılara risk yönetimi sistemleri ve etkin risk yönetiminin gerekliliği ve getirdiği faydalar hakkında bilgi vermektir.

RSK 02: Operasyonel Risk Yönetimi

Operasyonel riskler; sistemin yetersizliği, zayıflığı ve kurumun yetersiz iç süreçleri sonucu ortaya çıkar. Aynı zamanda dış faktörlerden (dolandırıcılık, hukuki ve çevresel riskler gibi) kaynaklanan riskleri de içerir.

 

Bu programın amacı; operasyonel risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve yönetimi için nasıl etkin bir risk yönetimi yapılması gerektiği ve faydaları hakkında bilgilendirme yapmaktır.

RSK 03: Firmalar İçin Risk Yönetimi ve BASEL II-Kredilendirme Süreci

Programın amacı; Firmaların ve firma yöneticilerinin günlük finansal faaliyetleri gereği karşılaşacakları her türlü riski yönetme ve korunma yöntemlerinin örnek uygulamalar ile gösterilmesidir.

RSK 04: Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Teknikleri ve 2017 Sonrası Ekonomi Beklentileri

Programın amacı; Tüm firmaların ve finans sektöründe faaliyette bulunanların piyasalar ile ilgili periyodik beklentilerin ve risklerin belirlenmesinde kullanacakları tekniklerin gösterilerek güncel örnekler ile uygulamaların yapılmasıdır.

EKON 01: Türkiye ve Dünya'da Ekonomi ve Piyasalarla İlgili Son Gelişmeler

Programın amacı; Makro ekonomik göstergeleri yorumlayarak ekonomi ve  piyasalarla ilgili Türkiye ve Dünya’daki son gelişmeleri paylaşarak genel değerlendirme yapmaktır.

EKON 02: Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

Bu programın amacı; makroekonomik göstergelerin tanımları verilerek, gelişim trendlerine bağlı olarak yaratabilecekleri etkileşim ve sonuçlarının konjonktüre bağlı olarak analiz edilmesidir.

EKON 03: Ekonomideki Krizlerin Nedenleri, Korunma Yöntemleri, Sonuçlar ve Önceden Tahmin Yöntemleri

Programın Amacı;  Ekonomik süreçte piyasalar ile sürekli bağlantı halinde olan tüm kesimlerin kriz ve risklere karşı öngörülerini sağlıklı bir yapıya oturtmaktır. Beraberinde risklerin yönetilmesi ve korunma tekniklerine (örnekler ile konjonktüre bağlı olmaksızın bireysel – kurumsal düzeyde) süreklilik kazandırmak da bu eğitim programının bir diğer amacını oluşturmaktadır.

EKON 04: TCMB Analitik Bilanço Analizi ve Faiz Kur Tahmin Yöntemleri

Programın Amacı; TCMB bilançosunun kalemleri arasında etkileşim, gelişim ve trend analizlerini yaparak, neden sonuç ilişkisini kurmak ve piyasa aktörlerinin doğru pozisyon almalarına örnek uygulamalarla imkan tanımaktır.

SPAZ 01: Mükemmel Müşteri Deneyimi Yaşatmak

Bu programın amacı; Müşteri Deneyiminin anlamını tanımlayıp; Duyguların, Müşteri Deneyimindeki rolünü keşfetmek, çalışanların Müşteri Deneyiminin yaşatılmasında kendi rollerini anlamasını sağlamak, çeşitli şirket örnekleri ile Müşteri Deneyimini inceleme fırsatı bulmalarını sağlamaktır.

SPAZ 02: Duyusal Pazalama (NEURO MARKETING)

Bu programın amacı; tüketicilerin tercih mekanizmalarını etkileyen duyusal faktörleri anlayarak pazarlama stratejileri geliştirmeyi sağlamaktır.

SPAZ 03: Telefonda Satış ve Müşteri İlişkileri

Bu programda amaç; telefonla Satış konusunda, çağdaş Satış tekniklerinin uygulanması ve kazan/kazan prensibine dayalı etkin Satış yönteminin sürekli geliştirilerek Satışlarda artışın sağlanmasıdır.

SPAZ 04: Olumlu ve Etkili İletişim Becerileri

Bu programın amacı; çalışanların temel iletişim becerilerinin ve olumlu bakış açılarının  geliştirilmesidir.

SPAZ 05: Müzakere Becelerileri

Programın amacı; iç veya dış müşterileriyle müzakere yapan tüm çalışanların ikna ve optimum iş sonuçlarını alabilmelerine yönelik becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

SPAZ 07: Satışta Müşteri ve İlişki Yönetimi

Programın amacı; şirketlerin müşteri teması olan çalışanlarının müşteri ilişki yönetiminde ve satış sürecinde gelişmelerinin sağlanmasıdır.

SPAZ 08: Sosyal Medya ve CRM

Sosyal medya ile çeşitlenen iletişim kanalları, kurumlar için fırsatları ve riskleri beraberinde getiriyor. Sosyal platformlar; kurumlar için yeni iletişim, pazarlama, satış kanalları sunarken, zengin bir veri kaynağı işlevi de görüyor.

Programın amacı; bu perspektifte Dünya’dan ve Türkiye’den en iyi uygulamaları ele alarak güncel bilgi vermektir.

SPAZ 09: Müşteri Deneyimi ve Bağlılığı

Bu programın amacı; müşterilere kaliteli hizmet sunabilmenin yollarını öğrenirken, iletişimin etkin unsurlarından haberdar olarak, farklı müşteri profillerine uyum sağlamayı ve onlara profesyonel bir yaklaşım sergilemeyi geliştirmektir.

SPAZ 10: Fark Yaratan Müzakereler İçin Etkin İletişim Becerileri

Bu programın amacı; katılımcıların kendilerine ve çevrelerine ilişkin farkındalıkları artırılarak, kişilere; kendini doğru ve açık şekilde ifade etme, sözsüz iletişimin farkında olma ve bunun gücünü kullanma, etkin dinleme, doğru yönetim ve iletişim planlaması, etkili müzakere becerileri ve etkin çatışma yönetimi becerilerini kazandırmaktır.

Mesleki Bilgi ve Gelişim