Mobbing

Mobbing Sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı günümüz dünyasında insan ilişkileri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla var olan insan kaynağının en etkin ve en verimli şekilde kullanılabilmesi için teknik donanımın yanı sıra sosyal ilişkiler ve iletişim yeterliliğine sahip çalışanlar istihdam etmek ön plana çıkmaktadır. Ve insan ilişkilerinin niteliği işyerinin verim ve performansında önemli

Bu Bir Evrim !

Bu bir Evrim! Ne diyordu Darwin: Ortama daha iyi uyum sağlayan canlılar hayatta kalabilir, uyum sağlayamayanlar ise yok olur. Tabiatta, şanslı ya da güçlü olan değil, koşullara daha iyi uyum sağlayan kazanır. Aynısını iş dünyası için de söylemek mümkün. Bugün, “Dördüncü Endüstri Devrimi” olarak adlandırılan dönemdeyiz. Bu dönemde, dijital teknolojiler her zamankinden daha çeşitli ve

Çalışan Deneyimi

Çalışan Deneyimi Müşterilerin gönlünü kazanma, ihtiyaçlarını tam zamanında karşılama, sadık müşteriler yaratma gibi konular, “Müşteri Deneyimi Yönetimi” başlığı ile hemen hemen tüm kurumların odağına girmiş durumda. Kurumlar, müşteri deneyimi meselesi üzerine araştırmalar yapıyor, stratejiler geliştiriyor, bu işe odaklı birimler kurarak, “Sıra Dışı Müşteri Deneyimi” yaratabilmek için yoğun çaba harcıyorlar. Müşteri deneyimini etkin şekilde yönetmeyi başarabilen

Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi Ücret, çalışanlar için bir gelir kalemi, kurum için ise bir gider kalemi olduğundan, genellikle sıkıntı oluşturan bir konudur. Çalışanlar aldıkları ücretin artırılması,kurum ise bu külfetin azaltılması yönünde bir çaba sarfeder. İnsan kaynakları yönetimi bakımından çalışanların ücretlendirilmesi önemle ele alınmalı ve mümkün olduğunca objektif kriterlere göre davranılmalıdır. Çalışanlar ne aldıkları kadar neden bu ücreti

Halka Açık Şirketlerin İşçi Ücretlerini Ödeyememesi Özel Bir Durumdur

Halka Açık Şirketlerin İşçi Ücretlerini Ödeyememesi Özel Bir Durumdur Evet, özel bir durumdur ve bildirilmesi gerekir. Bu hafta da, halka açık şirketlerin özel durumlarının kamuyu aydınlatma amacıyla bildiriminin yapılmasını gerektiren çalışma hayatına ilişkin hususlara devam ediyoruz. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde yapılması gereken bildirim hallerinden birisi de ortaklığın personel giderlerini ödememesi, ödemeleri ertelemesi ve/veya taksitlendirmesi durumlarıdır.

İşçinin İşverenle Rekabet Yasağı Müessesesi

Rekabet Kavramının İrdelenmesi 1. GENEL OLARAK Sözlük anlamı itibariyle rekabet; “iş ve sanatta, ilim ve hünerde üstün olmaya çalışmak ve başkalarına rağmen kazanma gayreti” , “aynı amacı güden kimseler arasında çekişme, kıskançlık; rekabet etmek, birbirleriyle yarışmak”[1] yanında “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasındaki özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış”[2] olarak da tanımlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar dışında